| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · ONDERZOEKSPROGRAMMA · regionale ontwikkeling · Noordelijke Friese Wouden

Noordelijke Friese Wouden

Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen

2008

J.D. van der Ploeg (WUR)
D. Strijker (RuG)
H. Hoofwijk (De Groene Link)

Inleiding
De Noordelijke Friese Wouden (NFW) is de naam van een gebiedscoöperatie in het gelijknamige gebied dat in het noordoosten van Friesland is gesitueerd. De NFW is ontstaan uit de vorming, 15 jaar geleden, van 2 aanvankelijk kleine lokale verenigingen. Sindsdien is de NFW geleidelijk aan gegroeid. Thans behelst het werkgebied 5 gemeenten met een totale oppervlakte van zo’n 50.000 hectare grond. De NFW kent op dit moment zo’n 900 leden, voornamelijk boeren en andere grondgebruikers. Het gaat om plusminus 90% van alle boeren. De NFW is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door agrariërs; de coöperatie is ook actief in de ontwikkeling van een meer duurzame landouw: het zogeheten milieuspoor speelt daarbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke oogmerk van deze (en tal van andere) activiteiten is a) de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vormen van regionale zelfsturing teneinde mede daardoor b) de regionale economie te versterken en c) te verduurzamen.

In dit essay worden de resultaten en leerervaringen die voortvloeien uit dit meerledige traject beschreven en geanalyseerd. Dat gebeurt aan de hand van 5 onderling samenhangende deelprocessen. Een deel (2004-2006) van de 15jarige periode viel samen met het IP (Integraal Project) dat mede door Transforum Agro en Groen werd gefinancierd. Waar mogelijk en nodig wordt op de specifieke impact van dit IP ingegaan.

Het theoretische kader waarmee de ontwikkeling van leerervaringen wordt beschreven en geanalyseerd steunt op twee pijlers. De eerste pijler heeft betrekking op de mechanismen waarmee de gebiedsspecifieke ontwikkeling is gerealiseerd . Het gaat, in essentie, om drie van zulke mechanismen. Dat zijn novelty productie, strategisch niche management en transitie. Deze begrippen zijn ontleend aan de thans beschikbare transitie- en STS theorieën. Novelties zijn nieuwe, veelal niet of onvoldoende onderkende vernieuwingen die nog niet, of onvoldoende gecodificeerd zijn. Ze vloeien veelal voort uit, en zijn sterk afhankelijk van lokale kennis. Novelties staan op gespannen voet met geldende routines en geïnstitutionaliseerde inzichten. Het zijn, in dat opzicht, afwijkingen. Maar het zijn ook afwijkingen die een belofte in zich dragen – dat de ‘dingen’ beter kunnen.

Download gehele artikel in PDF: klik hier


        Noordelijke Friese Wouden

www.jandouwevanderploeg.com
NIEUW
Publikaties kunnen besteld worden
(indien voorradig) bij:
De Leeuwenborch
kamer 313
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
tel: 0317 - 48 45 07
fax: 0317 - 48 54 75

Jan Douwe van der Ploeg
Professor of Transition Processes in Europe
Wageningen University
the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology
College of Humanities and Development Studies
China Agricultural University, Beijing, China.
e-mail: klik hier