| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · PUBLICATIES · - bedrijfsstijlen recente studies · Bouwen aan een betere balans

Bouwen aan een betere balans

Bouwen aan een betere balans

Er zijn vele verschillen tussen boerenbedrijven. Deze betreffen de wijze waarop de bedrijfsvoering wordt georganiseerd en de bedrijven in de loop van de tijd worden ontwikkeld. Het betreft verschillen in omvang, intensiteit, fokkerijstrategie, productie per koe, groeistrategie, economische resultaten, milieubelasting, etcetera. Deze verschillen geven weer aanleiding tot discussie en tot wikken en wegen: om de eigen wijze van boeren bevestigd te zien, deze gedeeltelijk aan te passen of om de bakens te verzetten.
Dirksen Management Support (DMS) begeleidt veel studiegroepen waarin genoemde verschillen het startpunt vormen voor discussies en worden gebruikt om bedrijven een spiegel voor te houden. Telkenmale wordt gezocht naar strategieën en plannen voor bedrijven waarin een goede balans is tussen economie, milieu en mens, oftewel, in termen die DMS veel gebruikt, tussen kostprijs, kringloop en gezin. Deze zoektocht vertoont raakvlakken met de bedrijfsstijlenonderzoeken zoals de leerstoelgroep Rurale Sociologie van de Wageningen Universiteit (WU) in het verleden veel heeft uitgevoerd.
Daarin werd gezocht naar patronen, oftewel bedrijfsstijlen, in de grote verscheidenheid die de landbouw kenmerkt. Hierbij werd gekeken hoe bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling samenhangen met opvattingen, overtuigingen en doelstellingen waarmee boerengezinnen het bedrijf vormgeven en een balans creëren tussen de vele verschillende aspecten van het bedrijf. Soms wordt gezegd “de boer wikt, de markt beschikt”, maar uit genoemde studies blijkt dat boeren niet enkel een speelbal zijn van markten en beleid. Via tal van wegen en plannen is men bezig het bedrijf op te bouwen en uit te bouwen.
Op vele eigen manieren worden sterke punten benut en zwakkere punten gecorrigeerd en ontstaan mooie bedrijven. DMS en de leerstoelgroep Rurale Sociologie hebben elkaar gevonden en hebben gezamenlijk het voorliggend onderzoek uitgevoerd. De databestanden van DMS, een zeer rijke bron met zowel economische, technische als milieugegevens van bedrijven, zijn gebruikt om de bedrijfsstijlenanalyses uit te voeren. In voorliggend onderzoeksrapport wordt allereerst,
in hoofdstuk twee, een analyse en schets van bedrijfsstijlen gepresenteerd.
In hoofdstuk drie wordt getoond hoe door middel van de grafische verbeelding van bedrijfsstijlen in een diagram, de analyse gebruikt kan worden in studiegroepen en voor bedrijfsadvies.
In hoofdstuk vier worden de economische sterktes en zwaktes van de onderscheidde stijlen besproken.
Hoofdstuk vijf gaat in op de relatie tussen de stijlen en kenmerken en opvattingen van de betrokken personen.

Vervolgens komen in hoofdstuk zes enkele duurzaamheidsaspecten van de bedrijfsstijlen aan de orde.
Tenslotte, in hoofdstuk zeven, worden enkele conclusies en lessen gepresenteerd.

lees artikel in pdfwww.jandouwevanderploeg.com
NIEUW
Publikaties kunnen besteld worden
(indien voorradig) bij:
De Leeuwenborch
kamer 313
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
tel: 0317 - 48 45 07
fax: 0317 - 48 54 75

Jan Douwe van der Ploeg
Professor of Transition Processes in Europe
Wageningen University
the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology
College of Humanities and Development Studies
China Agricultural University, Beijing, China.
e-mail: klik hier